Mis on Fredy inglise keele ring? Fredy inglise keele ring on oma nime saanud nuku järgi, kes võtab igast tunnist osa ning köidab laste tähelepanu. Koos ringi juhendajaga õpetab Fredy lastele ingliskeelseid sõnu ja väljendeid.  Fredy erineb teistest keeleõppe ringidest selle poolest, et kõik  programmis õpetatav on seatud meeldejäävatesse lauludesse ja  mängudesse. Igas tunnis on ette nähtud väike käeline ülesanne. Ring toimub kord nädalas ja kestab 40 min.     Ringi eesmärk on tekitada huvi võõrkeelte õppimise vastu ja edendada eneseväljendusoskust.    

Mille pärast on Fredy inglise keele ring lastele kasulik?  
•Ring tutvustab lastele inglise keelt ja kultuuri, avardab silmaringi ning julgustab võõrkeelte õppimist.    
•Kõik õpetatav on seatud toredatesse lauludesse, mille meloodiad soodustavad ingliskeelsete sõnade õppimist.    

•Tundides läbiviidavad laulud, rollimängud ning dialoogid tõstavad laste enesekindlust ja parandavad väljendusoskust.   
•Tänu õppematerjalidele on lapsevanematel  hea ülevaade tundides toimuvast ja soovi korral saavad nad tunnis   saadud teadmisi üheskoos korrata. 
  
•Kirjalik tegevus parandab käelisi oskusi. 
  
•Laul teeb tuju heaks.  
  
 Fredy keeleõppe programmi tulemusena ringitundides osalenud laps:
 1) mõistab lihtsamat argiteemalist ingliskeelset kõnet;

 2) tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes;

 3) saab aru korraldusest ja toimib vastavalt;

 4) saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;

 5) kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;

 6) teab peast ingliskeelseid laule;